Regulamin

łRegulamin sprzedaży internetowej sklepu diamentowaszpilka.pl

 1. Informacje ogólne
 2. Zamówienia
 3. Płatności
 4. Wysyłka
 5. Reklamacje
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 7. Dane osobowe
 8. Postanowienia końcowe

1. Informacje ogólne

a) Właścicielem sklepu internetowego diamentowaszpilka.pl dostępnego pod adresem http://www.diamentowaszpilka.pl jest Marcin Kończak prowadzący w Szczecinie działalność gospodarczą pod nazwą Spectrum Marcin Kończak, os. Kasztanowe 94B/8, 70-895 Szczecin, REGON: 320358805 , NIP: 9552115042. e-mail: sklep@diamentowaszpilka.pl; nr rachunku bankowego:  mBank 46 1140 2004 0000 3502 7861 4524, zwany dalej Sklepem Diamentowa Szpilka.

b) Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem Sklepu (dalej Klient), a Sklepem Diamentowa Szpilka.

c) Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) – ceny brutto.

d) Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

e) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

f) Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: – Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, – Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript , – Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

g) W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.Zamówienia

a) Zamówienia można składać poprzez stronę internetową diamentowaszpilka.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok.

b) Zamówienia są realizowane od poniedziałku do soboty, przy czym wysyłki towaru mają miejsce tylko i wyłącznie w dni robocze.

c) Na stronie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba że w opisie towaru wskazane jest, że towar nie jest dostępny/oczekuje na dostawę.

d) Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

e) Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie potwierdzenie poprzez wybór opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Wybór tej opcji oznacza, że Klient składa zamówienie i jest zobowiązany do zapłaty za wybrane przez siebie towary/usługi.

f) Składając zamówienie prosimy podać dane adresowe i kontaktowe, a także dokonać wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy produktu.

g) Przez złożenie zamówienia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

h) Sklep Diamentowa Szpilka wystawia dowody zakupu tj. paragony lub faktury sprzedaży według wyboru Klienta, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.

i) Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy, zgodnie z wysokością podaną przed akceptacją zamówienia przez Klienta z wyjątkiem przesyłek międzynarodowych.

j) W trakcie składania zamówienia – do momentu jego zatwierdzenia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz w zakresie wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami na stronie.

k) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia które zawierać będzie:

 1. Przedmiot zamówienia
 2. Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów i usług w tym koszt dostawy i dodatkowe koszty (jeśli występują)
 3. Wybraną metodę płatności
 4. Wybranego sposobu dostawy

l) W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych jest oznaczonych jako obowiązkowe.

m) Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy kupna/sprzedaży z Spectrum Marcin Kończak zgodnie z treścią regulaminu.

n) informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywinego.

o)  po złożeniu zamówienia klient otrzyma  e-mail zatytułowany diamentowaszpilka.pl- nowe zamówienie # numer zamówienia ” zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

p) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

r) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. Płatności

a) Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:

–      przelewem na rachunek bankowy sklepu Diamentowa Szpilka wskazany w pkt. 1 lit. a) niniejszego regulaminu

- platforma płatnicza przelewy24.pl

b) W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności wraz z wysyłką, wysyłka towaru następuje po uznaniu rachunku Spectrum Marcin Kończak pełnej wpłaty za towar wraz z kosztami przesyłki.

c) Brak uznania rachunku bankowego wskazanego pkt. 1 lit. a), w ciągu 3 dni roboczych od wysłania przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z anulacją tegoż zamówienia.

4.Wysyłka

a) Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem paczkomatów.

a.1) Sklep Diamentowa Szpilka umożliwia klientom odebranie towaru osobiście, pod adresem ul. Szybowcowa 28, 70-843 Szczecin I piętro, po zmianie statusu zamówienia na "gotowe do wysłania", po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

b) Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia z zastrzeżeniem pkt 4a.1.

c) Na czas realizacji zamówienia, licząc od chwili przyjęcia zamówienia (uznania rachunku pełną kwotą zamówienia) do realizacji, składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep Diamentowa Szpilka do chwili wydania przesyłki dla Kuriera/klienta, z zastrzeżeniem, że czas realizacji może być dłuższy w zależności od ilości/wielkości innych zamówień.

d) Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby sklepu Diamentowa Szpilka w Szczecinie, a w przypadku jego wysyłki – wydanie go przewoźnikowi.

e) Czas dostawy firmy kurierskiej wynosi do 48h dla 95% przesyłek w dni robocze.

f) Dostawa towaru nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski.

5. Reklamacja

Sklep Diamentowa Szpilka jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), bądź jest niezgodny z umową. Rękojmia albo odpowiedzialność za niezgodność z umową za wady fizyczne rzeczy obejmuje tylko wady fabryczne, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, które istniały w chwili wydania rzeczy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W szczególności nie są objęte rękojmią uszkodzenia powstałe na skutek działania lub zaniechania Klienta, np.: z powodu urazów mechanicznych, zniszczenia, zalania, czy też używania nie zgodnie z przeznaczeniem.

a) W razie stwierdzenia wad towaru należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep Diamentowa Szpilka za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@diamentowaszpilka.pl lub w formie pisemnej na adres wskazany w pkt 1 lit. a) regulaminu Spectrum Marcin Kończak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

b) W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, nr zamówienia oraz opisać na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową. Do wykonania uprawnień z rękojmi lub niezgodności z umową,  niezbędny jest oryginał dokumentu zakupu w postaci paragonu lub kserokopia faktury sprzedaży.

c) W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu Diamentowa Szpilka lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. W razie uznania reklamacji za zasadną Sklep Diamentowa Szpilka ponosi koszty związane z przesyłką. Z uwagi na powyższe, przed wysłaniem towaru zaleca się kontakt Klienta ze Sklepem Diamentowa Szpilka w celu ustalenia nieuciążliwego dla klienta sposobu odesłania towaru.

d) Jeżeli naprawa towaru, bądź jego wymiana okażą się niemożliwe Klientowi zostanie zwrócona wartość ceny towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentacji sprzedaży. Jeżeli korekcie zostanie poddana faktura sprzedaży, klient jest obowiązany do odesłania podpisanej faktury korygującej. Kwota ceny sprzedaży zostanie Klientowi zwrócona na podane konto bankowe lub przekazem pocztowym.

e) W przypadku odesłania towaru przez Klienta, obowiązany jest on do opakowania i zabezpieczenia rzeczy przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

a) Klient będący osobą fizyczną, nienabywający towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep Diamentowa Szpilka oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14dni. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres:

Spectrum Marcin Kończak, os. Kasztanowe 94B/8, 70-895 Szczecin bądź drogą elektroniczną na adres: sklep@diamentowaszpilka.pl

b) W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

c) Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (mail, poczta). Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

d) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko  za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystanie z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

e) W przypadku od odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności; w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, z zastrzeżeniem lit. F. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraziliście Państwo zgodę na inne rozwiązanie, w  każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

f) Sklep Diamentowa Szpilka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

g) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 55 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient wysyła towar do Sklepu Diamentowa Szpilka, w celu przyspieszenia bardzo prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu, oraz prosimy dostarczyć oryginalny dokument sprzedaży (paragon, faktura). Zwrot towaru następuje na adres:

Diamentowa Szpilka 70-843 Szczecin, ul. Szybowcowa 28, 1 piętro

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Spectrum Marcin Kończak, świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

h) Korekta faktury zostanie sporządzona przez Sklep Diamentowa Szpilka i niezwłocznie przesłana Klientowi drogą pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.

7.Dane osobowe

a) Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia.

b) Administratorem Państwa  danych osobowych jest Spectrum Marcin Kończak, os. Kasztanowe 94B/8, 70- 895 Szczecin

c) Powierzone przez Użytkowników dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień.

d) Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep Diamentowa Szpilka.

e) Przysługuje Państwu prawo do zażądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt: sklep@diamentowaszpilka.pl lub  tel: +48 512814308

f) W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, Poczta Polska. Przekazywanie Państwa danych ograniczone jest do wymaganego minimum.

Postanowienia końcowe

a) Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.diamentowaszpilka.pl. Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.

b) Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. diamentowaszpilka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury sprzedaży/paragonu.

REGULAMIN PROMOCJI " Rabat z kodem rabatowym"

Rabat zostanie naliczony dla zamówień na towary nie przecenione.

Promocje i akcje z kuponem rabatowym nie łączą się.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl